PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0
Boligejerskifteforsikring
 

Din boligejerskifteforsikring hos ETU

Er du på udkig efter nyt hus?
Husk boligejerskifteforsikringen inden du overtager din nye bolig.

Ejerskifteforsikringen dækker skjulte skader, fejl og mangler på ejendommen, som var til stede ved overtagelsen, og som du ikke havde kendskab til (f.eks. fra tilstands- og el-installationsrapporten) og som ikke er forventelige for den konkrete ejendom.

Hvis du konstaterer en skade

Klik på knappen nedenfor for at læse mere om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. 

Accepter tilbud på boligejerskifteforsikring

Klik på knappen nedenfor for at accepterer dit tilbud på en boligejerskifteforsikring.

 
Spørgsmål & svar
Hvad dækker en udvidet dækning?

En udvidet dækning dækker:

 • Ulovlige bygningsindretninger
 • Kosmetiske forskelle
 • Forurening af grunden ved påbud fra kommunen
 • Lovliggørelse af kloak- og stikledninger
  (i forbindelse med skade på standard-dækningen)
 • Rottespær
 • Vandsikring (i forbindelse med kloak- og stikledningsskader)
 • Forhold på grunden, der skader boligen
  (i forbindelse med skade på standard-dækningen)
 • Skimmelafrensning                            
 • Udslip af vand, olie og naturgas m.m.
  (i forbindelse med skade på standard-dækningen)
 • Hjælp til at rejse krav​

Fælles for ovennævnte punkter er, at de er tilstede inden overtagelsen af ejendommen, og at de ikke fremgår af tilstandsrapporten, el-installationsrapporten, eller at du har fået kendskab til det på anden vis.

Forholdet skal være opstået inden overtagelsen for at være dækket.
Det er ikke altid skaden har vist sig inden overtagelsen, men årsagen til skaden skal være opstået inden overtagelsen. Det kan f.eks. være en fejlkonstruktion, som endnu ikke har resulteret i en skade, og som den bygningssagkyndige ikke har kunnet se ved besigtigelsen.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at det kun er forhold, der er usædvanlige for huset i forhold til huse af samme alder og stand. Udover at det er vigtigt at læse tilstands- og el-installationsrapporten, er det vigtigt at du sætter dig ind i, hvilket type hus du er ved at købe.

Hvad dækker en standarddækning?

En standarddækning dækker:

 • Skader på huset, der nedsætter værdi eller brugbarhed nævneværdigt, og som ikke er forventelige for ejendomme i samme stand og alder
 • Fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele
 • Udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion af el- og vvs-installationer
 • Lovliggørelse af ulovlige forhold ved el- og vvs-installationer

Fælles for ovennævnte punkter er, at de er tilstede inden overtagelsen af ejendommen, og at de ikke fremgår af tilstandsrapporten, el-installationsrapporten, eller at du har fået kendskab til det på anden vis.

Forholdet skal være opstået inden overtagelsen for at være dækket.
Det er ikke altid skaden har vist sig inden overtagelsen, men årsagen til skaden skal være opstået inden overtagelsen. Det kan f.eks. være en fejlkonstruktion, som endnu ikke har resulteret i en skade, og som den bygningssagkyndige ikke har kunnet se ved besigtigelsen.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at det kun er forhold, der er usædvanlige for huset i forhold til huse af samme alder og stand. Udover at det er vigtigt at læse tilstands- og el-installationsrapporten, er det vigtigt at du sætter dig ind i, hvilket type hus du er ved at købe.

Hvordan kan et videre forløb se ud, hvis min anmeldte skade dækkes?

Erstatning

Den endelige erstatning kræver, at din sagsbehandler på forhånd har godkendt erstatningsbeløbet.

Erstatningen kan godt bestå af flere beløb og skal i alle tilfælde på forhånd godkendes af forsikringsselskabet.

Den endelige erstatning udgøres af udgiften til udbedring af skaden/forholdet, som før skaden opstod - dog eventuelt modregnet afskrivning, såfremt bygningsdelen figurerer på afskrivningstabel 1. i betingelserne samt modregnet din obligatoriske selvrisiko, der fremgår af din police.

Såfremt skaden udbedres før forsikringsselskabets godkendelse af erstatningens størrelse og omfang, risikerer du at miste erstatningen helt eller delvist. 

Din erstatning kan ikke overstige det af forsikringsselskabet godkendte erstatningsbeløb.

Afskrivning

Din erstatning beregnes som udgangspunkt til nyværdi.

Dette betyder, at ved udskiftning af bygningsdele, betaler forsikringsselskabet et beløb svarende til den pris, det koster at udbedre som nyt. 

Dog gælder, at der for bygningsdele nævnt i afskrivningstabellerne i forsikringsbetingelsernes tabel 1 vil blive foretaget afskrivning på de nævnte bygningsdele.

Udbetaling

For at modtage udbetaling af din erstatning, skal den del af skaden, som du vil have udbetaling for, være udbedret.

Faktura skal være modtaget af dig og videresendt til forsikringsselskabet med din godkendelse.

Herefter vil forsikringsselskabet sætte faktura til betaling, dog modregnet din selvrisiko, der som regel trækkes på den første faktura.

Jeg har anmeldt en skade, hvad så nu?

Efter modtagelsen af din skadeanmeldelse vil en skadebehandler gennemgå denne og tage stilling til, om sagen kan afgøres uden besigtigelse, eller om der skal en taksator ud og kigge på dit hus.

 • Såfremt skaden kan afgøres uden besigtigelse, vil du inden for 10 hverdage blive kontaktet af en medarbejder omkring det videre forløb.
 • Såfremt den anmeldte skade skal besigtiges af en taksator, vil du blive kontaktet af taksator, der vil lave en aftale med dig om besigtigelse af det anmeldte forhold.

Den endelige afgørelse i form af en skaderapport vil du modtage, når den anmeldte skade er blevet vurderet i henhold til ejendommens alder, byggeskik og vedligeholdelsesstand samt tilstandsrapporten og en eventuelt teknisk rapport, der omhandler det anmeldte forhold.

Skaderapporten vil indeholde den endelige afgørelse sammen med en beskrivelse af det anmeldte forhold. Herudover uddybende oplysninger om, hvorfor skaden er dækket, eller hvorfor skaden ikke er dækket.

Samtidig vil du blive oplyst om, hvilke forsikringsbetingelser forholdet er afgjort efter.

Såfremt du har spørgsmål til skadeanmeldelsen, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 74 72 86 10.

Skal jeg benytte en byggeteknisk rådgiver eller advokat til at anmelde min skade?

Som udgangspunkt skal du selv anmelde en skade til din ejerskifteforsikring.

Såfremt du eksempelvis benytter en advokat eller en byggeteknisk rådgiver til anmeldelse af en skade, vil denne udgift som udgangspunkt være for egen regning. 

Såfremt der er tale om en dækningsberettiget skade, vil udgifter til en byggeteknisk rådgiver eventuelt kunne dækkes af ejerskifteforsikringen og kun efter forsikringsselskabets accept af denne udgift. 

Udgifter til advokat dækkes ikke på din ejerskifteforsikring.

Er der forskel på selskabernes ejerskifteforsikringer?

Alle forsikringsselskaber har som udgangspunkt den samme grunddækning på ejerskifteforsikring, da Folketinget har besluttet, hvad ejerskifteforsikringen skal dække – uanset om du vælger, en 5 eller 10 årig periode.

Nogle selskaber tilbyder tillægsdækninger til deres ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen dækker alligevel ingenting

Det er en sejlivet myte, at ejerskifteforsikringen ikke dækker noget, når det kommer til stykket - det er langt fra tilfældet.

Samlet set betaler branchen mere i skadeudbetalinger, end der kommer ind i præmier.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

De grundlæggende undtagelser er forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Skader, der opstår på grund af alder, almindeligt slid eller dårlig vedligeholdelse samt allerede planlagte renoveringer.

Desuden er der i nogle forsikringsaftaler tilføjet yderligere undtagelser, som altid tydeligt fremgår af tilbuddet og efterfølgende af policen.

Andre undtagelser for dækning kan ses i betingelserne.

Hvorfor kan jeg ikke med det samme få oplyst, om forsikringen dækker?

Når der bliver anmeldt en skade på en ejerskifteforsikring, skal skadebehandleren i gang med et mindre detektivarbejde for at afgøre, om forholdet er dækningsberettiget. Der er mange ting, som spiller ind.

Først er der skadebegrebet, som skal være opfyldt. Derefter skal skadebehandleren tage stilling til, hvorvidt der var kendskab til forholdene inden overtagelsen. Det kan f.eks. være oplyst i købsaftalen eller i tilstandsrapporten.

Udover, at det i sig selv er tidskrævende, er skader, der anmeldes på ejerskifteforsikringen, ofte komplekse skader, som kan kræve op til flere eksperter/fagfolk, hvilket også tager tid.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringer af skjulte skader på huset, når definitionen på skadebegrebet er opfyldt.

Folketinget har defineret en skade som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand.

Det man skal huske med ejerskifteforsikringen er, at den overtager sælgers mangel- og restansvar. Dette ansvar blev før ejerskifteforsikringen afgjort ved retten. Dengang var der heller ikke sort/hvide retningslinjer for, hvad der kunne retsforfølges.

Det er en betingelse, at skaden er til stede på overtagelsestidspunktet.

Tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og vvs-installationer er nogle af de mest typiske skader, vi oplever på ejerskifteforsikringer.

Hvorfor er det en god ide at tegne en ejerskifteforsikring?

Den kan beskytte dig som køber mod ubehagelige økonomiske overraskelser i forbindelse med et huskøb. Hvis sælger har valgt at gøre brug af huseftersynsordningen, og du ikke tegner en ejerskifteforsikring, hænger du selv på hele regningen, hvis du skal udbedre skader.

Hvornår har man brug for en ejerskifteforsikring?

Ved køb og salg af fast ejendom.

Hvad er undersøgelsesudgifter?

Vi skal gøre opmærksom på, at undersøgelsesudgifter ikke betales før:

 • et dækningsberettiget forhold er godkendt af forsikringsselskabet
 • at der udelukkende dækkes rimelige og nødvendige udgifter i henhold til dine betingelser
 • at disse undersøgelsesudgifter er godkendt af forsikringsselskabet forud for undersøgelsen 

Skaden må ikke udbedres før accept fra ETU Forsikring. Foretages udbedring, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede før Ejerskifteforsikring Danmark har haft mulighed for at besigtige forholdet, kan eventuel erstatning helt eller delvist bortfalde. Dog kan foreløbig udbedring foretages, såfremt den er nødvendig til afværgelse af alvorlige følger jf. FAL §52.

Dækker ejerskifteforsikringen generelt alle fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstands- og/eller el installationsrapporten?

Nej, det gør den ikke.

Det er en udbredt misforståelse, som desværre også lever på nettet og blandt organisationer og virksomheder, der dagligt rådgiver om ejerskifteforsikringer.

En ejerskifteforsikring dækker kun skjulte mangler, hvis en mangel udløser en skade, eller der er en nærliggende risiko for, at manglen medfører en skade, som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme stand og alder.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg overtager en ejendom tidligere end forsikringens ikrafttrædelsesdato?

Hvis du skulle få adgang til ejendommen før datoen, hvor forsikringen træder i kraft, er det vigtigt, at vi bliver informeret herom inden du modtager nøglen til ejendommen, så vi kan ændre forsikringens ikrafttrædelsesdato.

Dette gøres ved at sende en mail til [email protected] med den nye dato for overtagelsen og policenummeret på din forsikring.

 
Betingelser & produktinformation
Betingelser - Boligejerskifte (EJE-02)
Betingelser - Boligejerskifte (EJE-01)
Betingelser - Boligejerskifte (BEF001)
Produktinformation (IPID)
Har du også tænkt på?
Husforsikring
Hus
Bilforsikring
Bil
Indboforsikring
Indbo
Ulykkesforsikring
Ulykke til voksne og børn
Fritidshusforsikring
Fritidshus
Bilejerskifteforsikring
Bilejerskifte
Motorcykelforsikring
Motorcykel
Rejseforsikring
Rejse