PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

 

Læs her den seneste redegørelse fra Finanstilsynet

 

Redegørelse om inspektion i ETU Forsikring A/S

Finanstilsynet var i juni 2023 på opfølgende inspektion i ETU Forsikring A/S (herefter selskabet eller ETU). Inspektionen var en opfølgning på en ordinær inspektion, der blev gennemført i januar 2022.

Finanstilsynet vurderede i forbindelse med inspektionen i 2022, at selskabet ikke havde et tilstrækkeligt effektivt ledelsessystem, hvilket selskabet modtog et påbud om at etablere. Hovedformålet med inspektionen i juni 2023 var at følge op på, om selskabet havde etableret et tilstrækkeligt effektivt ledelsessystem. Tidspunktet for inspektionens afslutning afspejler en lang høringsfase med omfattende dokumentationsmateriale.

 

Sammenfatning og risikovurdering


Forretningsmodel

Selskabet tegner forsikringer til private og små og mellemstore erhvervsvirksomheder i Danmark. Selskabet har tidligere blandt andet tilbudt dyreforsikringer via agenter i Storbritannien, Sverige, Grækenland og Østrig.

Ledelsessystemet 
Finanstilsynet konstaterede, at selskabets compliancefunktion, risikostyringsfunktion samt interne kontrolmiljø er blevet væsentligt forbedret. Compliancefunktionen har fået tilført flere ressourcer og der er sket en forbedring af funktionens kontroller og rapportering, hvilket blandt andet fremgår af funktionens kvartalsvise rapporter. Hertil kommer, at risikostyringsfunktionen efter inspektionen i 2022 er blevet dybere forankret i selskabets drift. Finanstilsynet vurderede derfor, at der ikke er grundlag for at fastholde konklusionen fra inspektionen i 2022 om, at selskabet ikke har etableret effektive former for virksomhedsstyring.

Finanstilsynet konstaterede, at der i fremskrivningen af selskabets præmieindtægter er medtaget indtegning af forretning fra en agent, som bestyrelsen har besluttet at afbryde samarbejdet med. Bestyrelsen har derfor modtaget et påbud om at foretage en ny vurdering af egen risiko og solvens med udgangspunkt i selskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser."1"


Nøglefunktioner
Compliancefunktionen planlagde ikke sine aktiviteter ud fra en dokumenteret analyse af selskabets eksponering mod compliancerisici. Finanstilsynet vurderede desuden, at complianceplanen for 2024 ikke er tilstrækkelig fyldestgørende, da planen ikke indeholder en gennemgang af de forskellige complianceaktiviteter, der skal udføres i det kommende år. Planen indeholder kun overordnede complianceområder. Selskabet har derfor fået påbud om at udarbejde en complianceplan, der overholder kravene."2" Complianceplanen skal sikre, at compliancefunktionen får gennemgået de væsentligste aktiviteter, herunder får foretaget relevante kontroller.

Finanstilsynet vurderede, at der er risiko for interessekonflikter i forbindelse med compliancefunktionens arbejde, fordi den ansvarlige for funktionen sidder i bestyrelsen i et selskab, der driver mæglervirksomhed i forbindelse med forsikringsagenter og dermed kan være involveret i beslutninger vedrørende ETU’s forsikringsagenter, som compliancefunktionen efterfølgende skal tage stilling til. Selskabet har derfor modtaget et påbud om at sikre compliancefunktionens objektivitet og uafhængighed."3"

Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 78,8 pct. pr. 31. december 2023.

_____________

"1" Jf. ledelsesbekendtgørelsens § 4
"2" Jf. solvens II-forordningens artikel 270, stk. 1
"3" Jf. solvens II-forordningens artikel 268, stk. 1