PrivatErhverv

PrivatErhverv
RING TIL OS: 74 72 86 00
0

 

Læs her den seneste redegørelse fra Finanstilsynet

 

Redegørelse om inspektion i ETU Forsikring A/S

Finanstilsynet var i januar 2022 på ordinær inspektion i ETU Forsikring A/S (herefter selskabet eller ETU).

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen
tog udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og rapporteringer til Finanstilsynet og havde fokus på
ledelsessystemet, selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser samt solvens- og 
kapitalforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering


Forretningsmodel

Selskabet tegner forsikringer i Danmark til privatkunder og små og mellemstore erhvervsvirksomheder
via egne salgskanaler og agenturer. Selskabet tilbyder også forsikringer via agenturer i England, Sverige, 
Grækenland og Østrig.

Ledelsessystemet 
Finanstilsynet vurderede, at selskabets ledelsessystem havde betydelige mangler. Bestyrelsen havde 
ikke overvåget regnskabsprocessen for 2020 og 2021 tilstrækkeligt, hvilket blandt andet førte til, at 
selskabet ikke udarbejdede årsrapporterne rettidigt. Bestyrelsen havde endvidere ikke reageret rettidigt 
på revisors advarsler om væsentlige mangler i regnskabsopgørelsen.

Bestyrelsens kapitalplanlægning var utilstrækkelig, da selskabet ikke ændrede kapitalplanen på trods af, 
at selskabets solvens i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2020 blev markant forværret 
sammenlignet med forudsætningerne i kapitalplanen.

Bestyrelsen havde ikke sikret, at der var en tilfredsstillende governancestruktur i selskabet. Eksempelvis 
var hverken compliance- eller risikostyringsfunktionen effektive.

På baggrund af ovenstående har selskabet modtaget et påbud om at etablere effektive former for 
virksomhedsstyring.

Endvidere har bestyrelsen fået et påbud om at sikre sig, at bestyrelsesmedlemmerne har tilstrækkelig 
kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed 
forbundne risici.

Nøglefunktioner
Compliancefunktionen planlagde ikke sine aktiviteter ud fra en dokumenteret analyse af selskabets 
eksponering mod compliancerisici. Compliancefunktionen havde desuden i 2020 ikke udført størstedelen 
af funktionens planlagte opgaver. Finanstilsynet vurderede derfor, at selskabets compliancefunktion ikke 
var tilstrækkelig effektiv.

Nøglepersonen for compliancefunktionen udførte operationelle opgaver, som compliancefunktionen 
efterfølgende skulle varetage kontrollen af, hvilket Finanstilsynet vurderede indebar en interessekonflikt, 
som skulle håndteres. 

Selskabet har fået påbud om at rette op på ovenstående.

Finanstilsynet vurderede desuden, at selskabets risikostyringsfunktion heller ikke var tilstrækkelig 
effektiv, da risikostyringsfunktionen gentagne gange ikke havde sikret korrekt opgørelse af 
solvensdækningen, og da rapporten for risikostyringsfunktionen ikke dokumenterede de risici, der var
forbundet med selskabets forretningsmodel. Selskabet har derfor fået påbud om at sikre en effektiv 
risikostyringsfunktion.


Hensættelser
Finanstilsynet har ikke beregnet selskabets erstatningshensættelser for porteføljen solgt gennem 
agenturer på grund af et utilstrækkeligt datagrundlag.

Selskabet har derfor fået påbud om at sikre, at de data, der benyttes til beregningen af de 
forsikringsmæssige hensættelser, er hensigtsmæssige, komplette og nøjagtige. 

Selskabets forsikringsmæssige hensættelser var for nogle porteføljer opgjort til nul, hvilket selskabet har 
fået påbud om at rette op på. 

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet kun havde medtaget omkostninger til skadebehandling i 
selskabets erstatningshensættelser. Selskabet har fået påbud om også at medtage indirekte 
omkostninger i erstatningshensættelserne. 


Outsourcing
Selskabet har fået påbud, fordi selskabet ikke anså en skadesbehandleraftale som outsourcing af en 
kritisk og vigtig funktion, og fordi flere af selskabets outsourcingaftaler ikke opfyldte reglerne om 
outsourcing. 


Solvenskapitalkravet (SCR)
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde opgjort delmodulerne for aktierisici, modpartsrisici, 
markedskoncentrationsrisici, valutarisici, sygeforsikringsrisici og skadesforsikringskatastroferisici korrekt. 
Endvidere havde selskabet ikke opgjort volumenmålet for præmierisikoen korrekt. Selskabet har derfor 
fået påbud om at ændre metoden for beregning af SCR.


Kapitalplan
Selskabets kapitalplan var udarbejdet i december 2020. Kapitalplanens forudsætninger bristede i løbet 
af første halvår 2021 som følge af en markant forringelse af solvensforholdene. Selskabet har fået påbud 
om at beslutte en ny kapitalplan. 


Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 138,7 pct. pr. 30. september 2022