Anmeldt skade, hvad nu?

Når skaden er anmeldt, hvad sker der så?

For langt de fleste er det langt fra en hverdagsting at melde en skade på en ejerskifteforsikring. Du kan derfor læse mere her om hvad du kan forvente af forløbet. 

Efter modtagelsen af din skadeanmeldelse vil en skadebehandler gennemgå denne og tage stilling til, om sagen kan afgøres uden besigtigelse, eller om der skal en taksator ud og kigge på dit hus.

Såfremt skaden kan afgøres uden besigtigelse, vil du inden for 10 hverdage blive kontaktet af en medarbejder omkring det videre forløb.

Såfremt den anmeldte skade skal besigtiges af en taksator, vil du blive kontaktet af taksator, der vil lave en aftale med dig om besigtigelse af det anmeldte forhold.

Den endelige afgørelse i form af en skaderapport, vil du modtage, når den anmeldte skade er blevet vurderet i henhold ejendommens alder, byggeskik og vedligeholdelsesstand samt tilstandsrapporten og en eventuelt teknisk rapport, der omhandler det anmeldte forhold.

Skaderapporten vil indeholde den endelige afgørelse sammen med en beskrivelse af det anmeldte forhold. Herudover uddybende oplysninger om, hvorfor skaden er dækket, eller hvorfor skaden ikke er dækket.

Samtidig vil du blive oplyst om, hvilke forsikringsbetingelser forholdet er afgjort efter.

Såfremt du har spørgsmål til skadeanmeldelsen, er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnr. 7472 8610.

 

Såfremt din anmeldte skade/-er dækkes, vil det videre forløb foregå således: 

Erstatning

Den endelige erstatning kræver, at din sagsbehandler på forhånd har godkendt erstatningsbeløbet.

Erstatningen kan godt bestå af flere beløb og skal i alle tilfælde på forhånd godkendes af forsikringsselskabet.

Den endelige erstatning udgøres af udgiften til udbedring af skaden/forholdet, som før skaden opstod - dog eventuelt modregnet afskrivning, såfremt bygningsdelen figurerer på afskrivningstabel 1. i betingelserne samt modregnet din obligatoriske selvrisiko, der fremgår af din police.

Såfremt skaden udbedres før forsikringsselskabets godkendelse af erstatningens størrelse og omfang, risikerer du at miste erstatningen helt eller delvist. 

Din erstatning kan ikke overstige det af forsikringsselskabet godkendte erstatningsbeløb.

Afskrivning

Din erstatning beregnes som udgangspunkt til nyværdi.

Dette betyder, at ved udskiftning af bygningsdele, betaler forsikringsselskabet et beløb svarende til den pris, det koster at udbedre som nyt. 

Dog gælder, at der for bygningsdele nævnt i afskrivningstabellerne i forsikringsbetingelsernes tabel 1 vil blive foretaget afskrivning på de nævnte bygningsdele.

Udbetaling

For at modtage udbetaling af din erstatning, skal den del af skaden, som du vil have udbetaling for, være udbedret.

Faktura skal være modtaget af dig og videresendt til forsikringsselskabet med din godkendelse.

Herefter vil forsikringsselskabet sætte faktura til betaling, dog modregnet din selvrisiko, der som regel trækkes på den første faktura.

 

 

Undersøgelsesudgifter

Vi skal gøre opmærksom på, at undersøgelsesudgifter ikke betales før:

  • et dækningsberettiget forhold er godkendt af forsikringsselskabet
  • at der udelukkende dækkes rimelige og nødvendige udgifter i henhold til dine betingelser
  • at disse undersøgelsesudgifter er godkendt af forsikringsselskabet forud for undersøgelsen 

Skaden må ikke udbedres før accept fra ETU Forsikring. Foretages udbedring, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede før Ejerskifteforsikring Danmark har haft mulighed for at besigtige forholdet, kan eventuel erstatning helt eller delvist bortfalde. Dog kan foreløbig udbedring foretages, såfremt den er nødvendig til afværgelse af alvorlige følger jf. FAL §52.