Personfølsomme oplysninger

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

Persondataloven opdeler personoplysninger i tre typer:

  • Følsomme oplysninger
  • Oplysninger om andre rent private forhold
  • Ikke følsomme oplysninger

Opdelingen findes, fordi der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningerne følsomhed.

Persondataloven gælder for private virksomheder, foreninger, organisationer samt alle offentlige myndigheder og omhandler som hovedregel al elektronisk behandling af personoplysninger.

Når ETU Forsikring A/S registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om:

  • hvem, der er dataansvarlig
  • formålet med indhentning af oplysninger
  • hvem dine oplysninger evt. videregives til
  • rettigheder vedr. indsigelser

Lov om finansiel virksomhed:
Ifølge lov om finansiel virksomhed må selskaberne i ETU Forsikring A/S, som udgangspunkt ikke udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig i forbindelse med rådgivning eller markedsføring af vore produkter over for dig. Udveksling af oplysningerne kræver dit samtykke. I forbindelse med administration må vi dog gerne udveksle dine oplysninger uden dit samtykke, med mindre det drejer sig om oplysninger om rent private forhold, eksempelvis helbredsmæssige forhold. Udveksling af disse oplysninger kræver også dit samtykke.

Dataansvarlig:
ETU Forsikring A/S, Hærvejen 8, 6230 Rødekro. 

Formål med indhentning af oplysninger:
Formålet med indhentning af personoplysninger er at skabe det bedste grundlag for ETU Forsikring A/S, så vi kan bistå med en målrettet og professionel rådgivning omkring salg og rådgivning af vores produkter. 

De typiske oplysninger vi indhenter er:
Navn, adresse, post nr. by, cpr. nr. samt en beskrivelse af dine behovs oplysninger. 

Som beskrevet øverst bruger vi dine oplysninger så vi kan behandle dine forsikringer på bedst mulig vis, samtidig med vi også kan holde dig orienteret om evt. nye produkter, produktændringer, præmieændringer etc. 

Foruden ovenstående gemmer og behandler vi oplysninger om forsikringstagere, begunstigede, skadelidte, skadevoldere og evt. panthavere. 

Indhentes andre oplysninger?
Udover de oplysninger, som du oplyser til os i forbindelse med behandling af dine forsikringer, har vi mulighed for, at indhente personoplysninger fra evt. andre forsikringsselskaber. Eksempel herpå kunne være bonus & skadesoplysninger i forbindelse med fastsættelse af evt. anciennitet. 

Videregivelse af oplysninger til tredjemand. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. 

ETU Forsikring A/S skal dog videregive oplysninger til tredjemand, når vi er retsligt forpligtet hertil. Dette kan eksempelvis dreje sig om videregivelse til Centralregistret for Motorkøretøjer eller skattemyndighederne.

Ydermere kan dine oplysninger være tilgængelige for eksterne samarbejdspartnere i administrative sammenhænge.

Orientering og rettigheder:
Persondataloven giver dig ret til, at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. 
Derfor har du: 

  1. Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig
  2. Ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om dig
  3. Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger 

Henvendelse kan rettes: 

ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro 

Eller på e-mail [email protected]

Finanselev 2018
Vi søger lige nu en finanselev pr. 1. august 2018